Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”, vagy “Általános Szerződési Feltételek”) tartalmazzák a brainvisioncenter….weboldalt (továbbiakban: „weboldal”) látogatóként használó személyek (a továbbiakban: „Látogató”), valamint a weboldal üzemeltetője (továbbiakban: „Üzemeltető”) közötti szerződéses jogviszony általános feltételeit.

Szerződő Felek meghatározása

Látogató:
az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a weboldalt felkeresi és tartalmát megtekinti, megismeri, elolvassa. A Látogató ezzel a magatartásával, mint ráutaló magatartással elfogadja az ÁSZF-t.

Üzemeltető:
A weboldal, és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások üzemeltetője:

A brainvisioncenter.com (a továbbiakban: “weboldal”) kizárólagos üzemeltetője a BrainVisionCenter Nonprofit Kft (a továbbiakban: “Üzemeltető”).

Név: BrainVisionCenter Nonprofit Kft.
Székhely: 1096 Budapest, Vendel utca 11
Cégjegyzékszám: 01-09-395007
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 27715446-2-43
E-mail: info@brainvisioncenter.com

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint Látogató a brainvisioncenter.com címen elérhető weboldal használatával kapcsolatban nyilatkozik arról, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül. Az ÁSZF a magyar jogszabályoknak, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően értelmezendő. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Az ÁSZF módosulását az Üzemeltető a weboldalon közzéteszi. A módosított ÁSZF a közzététel napjától kezdve hatályos. A módosítás időpontját követően a Látogató bármely Szolgáltatás használatával egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is. A hatályos ÁSZF folyamatosan elérhető, elmenthető, illetve kinyomtatható az alábbi linkre kattintva:

Szerzői jog

Minden a weboldalon található tartalom (így különösen: szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, know-how, illetve a brainvisioncenter.com domain név) az Üzemeltető kizárólagos szellemi terméke, tulajdona, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdése értelmében szerzői jogi oltalom alatt álló műnek minősül, illetve azok felhasználására vonatkozóan az Üzemeltető a szerzőktől érvényes engedéllyel rendelkezik.

A brainvisioncenter.com domain név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag az Üzemeltető előzetes és írásos hozzájárulásával lehetséges. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Üzemeltető követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését.

Az Üzemeltető fenntart minden, a weblap bármely részének, részeinek, bármilyen módszerrel vagy technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi rendelkezésekre.

Az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weblap egészének, vagy részeinek (így különösen: szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, képzés) feldolgozása, értékesítése, terjesztése, sokszorosítása, adatbázisban történő tárolása, valamint kereskedelmi forgalomba hozatala.

A weblap teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. A weblapból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig a nyilvánossághoz bármely módon újra közvetíteni tilos. Tilos továbbá az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a Weblap tartalmát tükrözni, vagy technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újra közvetíteni, még változatlan formában is.

Ezt a webhelyet és az abban található információkat a BrainVisionCenter Nonprofit Kft. közszolgáltatásként működteti. A webhelyet a megfelelő működés biztosítása, valamint a vonatkozó biztonsági funkciók működésének ellenőrzése és más hasonló célok érdekében figyelik. Bárki, aki ezt a rendszert használja, kifejezetten hozzájárul az ilyen megfigyeléshez. Tilos az illetéktelen kísérletek a rendszeren tárolt információk módosítására, a biztonsági funkciók leállítására vagy megkerülésére, vagy a rendszernek a rendeltetésétől eltérő célra történő felhasználására.

A BrainVisionCenter Nonprofit Kft. nem vállal semmilyen követelést, ígéretet vagy garanciát a jelen weboldal tartalmának pontosságára, teljességére vagy megfelelőségére vonatkozóan, és kifejezetten elhárítja a felelősségét a jelen webhely tartalmában előforduló hibákért és hiányosságokért. Semmiféle vélelmezett, kifejezett vagy törvényen alapuló garanciát nem vállalunk a tartalomra vonatkozóan, beleértve, de nem kizárólagosan a harmadik fél jogainak, címének, eladhatóságának, meghatározott célra való alkalmasságának és a számítógépes vírusoktól való mentességnek a megsértésére vonatkozó garanciákat.

A BrainVisionCenter Nonprofit Ltd. írásos engedélye nélkül ezen a weboldalon közölt információkat tilos terjeszteni, másolni vagy felhasználni bármely más webhelyen. A webhely másokkal való összekapcsolása a formátum vagy a tartalom megváltoztatása nélkül megengedett.
Amennyiben Ön, mint Látogató szeretne hivatkozni erre a webhelyre, kérjük, küldjön egy értesítést a (brainvisioncenter@nonprofit címre a hivatkozott oldallal és a kapcsolattartó személy nevével a további kommunikáció érdekében. A BrainVisionCenter Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen weboldal tartalmát részben vagy egészben előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.